Kommunestyremøte 20. juni.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 29/11 - Møterpotokoll 09.05.2011 - Godkjenning
Sak 30/11 - Lys turveg Frøylandsvatnet - Finansiering
Sak 31/11 - Tertialrapport 1 - 2011
Sak 32/11 - Søknad om medlemskap i IVAR frå Strand kommune
Sak 33/11 - Godkjenning av reglement for kommunale byggeprosjekt
Sak 34/11 - Delegeringsreglement 2011 - 2015
Sak 35/11 - Energi- og klimaplan - Handlingsdel
Sak 36/11 - Reguleringsplan - Coop Klepp, avdeling Orre
Sak 37/11 - Godkjenning - Utbyggingsavtale - Coop Klepp, avdeling Orre
Sak 38/11 - Godkjenning - Utbyggingsavtale - Del av 9/65 - Orstad
Sak 39/11 - Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS - ny selskapsavtale
Sak 40/11 - Prinsippsak vedrørande føringar for universell utforming i plan- og utbyggingssaker
Sak 41/11 - Unge sosialhjelpsmottakere - status og tiltak
Sak 42/11 - Suppleringsval - Hovudutval for lokal utvikling 2007-2011 m.v.
Sak 43/11 - Referatsaker til orientering
Spørsmål frå Krf v/Torbjørn Hovland
webløsning fra Serit Itum