Kommunestyremøtet 21.05.07

Oppløsning:
Laster avspiller
21/07 - Møteprotokoll - 26.03.07 - Godkjenning
22/07 - Kommuneplan 2006 - 2007 - Langsiktig grense - landbruk
23/07 - Utbyggingsavtale - heradshuset - godkjenning
24/07 - Storhaug barnehage - oppstart - auka løyving
25/07 - Barnehageutbygging - endra føresetnad i gjeldande barnehagebruksplan
26/07 - Årsrapport og rekneskap 2006
27/07 - Årsmelding 2006 salgs- og skjenkekontroll
28/07 - Bruk av utbyggingsavtalar - lov - regulering
webløsning fra Serit Itum