Kommunestyremøte 22.06.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering frå Klepp Energi AS v/ Håkon Ådland Og Vidar Haugland
Sak - 36/20 Møteprotokoll 11.05.2020 - godkjenning
Sak - 37/20 Behandling - Klage på vedtak om detaljregulering for ny barneskule ved Kleppeloen, Planid1860
Sak - 38/20 Behandling av klage på vedtak detaljregulering Loen, Kleppe, Planid 2019016
Sak - 39/20 Utbyggingsavtale - Kleppeloen skule og tilgrensande bustadområder
Sak - 40/20 Sluttbehandling - Detaljregulering for hovedvannledning vest - Gjennom Klepp kommune, Planid 8220
Sak - 41/20 Prosjekt 1200 - Kommunehus/hyrkje - byggeprogramfase
Sak - 42/20 Frøyland og Orstad kyrkje - Gravplass - status og vidare prosess
Sak - 43/20 Tertialrapport 1 - 2020
Sak - 44/20 Bruk av Pensjonatet til Bukollektiv og Dagsenter
Sak - 45/20 Interkommunalt samarbeid - Ernæring og måltidslevering
Sak - 46/20 Akson- helhetlig samhandling og felles kommunal journal
Sak - 47/20 Endra krinsgrenser
Sak - 48/20 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2019 - Tilstandsrapport
Sak - 49/20 Kommuneplan 2022 - 2033 - Val av bærekraftmål
Sak - 50/20 Ny selskapsavtale for Ivar Iks - Opptak av Suldal kommune som deltakar og auke i låneramma
Sak - 51/20 Revidert Finansreglement 2020
Sak - 52/20 Revidert Økonomireglement
Sak - 53/20 Reglement for Klepp kommunestyre og formannskapet
Sak - 54/20 Val - Meddommarar Jæren Tingrett - 2021 - 2024
Sak - 55/20 Val - Meddommarar - Lagmannsretten - 2021 - 2024
Sak - 56/20 Val - Rogaland Brann og Redning Iks - 2019 - 2023
Sak - 57/20 Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum