Kommunestyremøte 16.12.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 135/19 - Forskrift - påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett
Innleiing
Sak 130/19 - Møteprotokoll 18.11.2019 - godkjenning
Sak 131/19 - Vurderingar og avklaringar knytt til omkjøringsveg Anda og trafikkforhold på Klepp stasjon
Sak 132/19 - Invitasjon til deltaking i forsøk med statleg finansiering av omsorgstenester
Sak 133/19 - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Sak 134/19 - Bosetting av flyktninger 2020
Sak 136/19 - Spelemidlar til aktivitetsområde og turveg
Sak 137/19 - Heilskapleg risiko og sårbarheitsanalyse for Klepp kommune
Sak 138/19 - Overordna beredskapsplan for Klepp kommune
Sak 139/19 - Politiske verv - mellombels fritak
Sak 140/19 - Politiske verv - fritak 2019 – 2023
Sak 141/19 - Suppleringsval - hovudutval for helse og velferd - perioden 2019 - 2023
Sak 142/19 - Kjemikaliefri ugrasbekjemping - svar på interpellasjon til kommunestyret i sak 68/16
Sak 143/19 - Innbyggerforslag - etablering av hundepark
Sak 144/19 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum