Kommunestyremøte 19.11.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Tema 1: Presentasjon ved Deloitte AS
Sak 70/18: Rapport frå selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS
Sak 69/18: Møteprotokoll 17.09.2018 - godkjenning
Tema 2: Spørsmål frå Einar Refsnes -h
Sak 71/18: Klepp bygdemuseum - justeringar i avtale med Jærmuseet
Sak 72/18: Drifts- og ressursanalyse - tenesteområde barn og unge
Sak 73/18: Konsesjonsprisar landbrukseigedomar
Sak 74/18: Namn - ny barneskule ved BMX-tomta
Sak 75/18: Sluttbehandling detaljregulering for industriområde Tine SA, Klepp stasjon
Sak 76/18: Tertialrapport 2 - 2018
Sak 77/18: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Samarbeid mellom tenester til barn og unge"
Sak 78/18: Bruk av andre opsjonsår - kjøp av revisjonstenster
Sak 79/18: Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum