Kommunestyremøte 02.09.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 75/19 - Møteprotokoll 20.08.2019 - godkjenning
Sak 76/19 - Endring av skulekrinsar
Sak 77/19 - Flyktningetenesta
Sak 78/19 - Mandat for strategisk samarbeidssutvalg med Helse Stavanger HF og endringer i samhandlingsavtale som følge av dette
Sak 79/19 - Utbyggingsavtalar - ny mal
Sak 80/19 - Endring - utbyggingsavtale - felt 12 og 18 - Orstad
Sak 81/19 - Godkjenning - utbyggingsavtale - område b1 - Orstad
Sak 82/19 - Sluttbehandling detaljregulering for Kleppelundvegen 1/1792 m/fleire, planid 1770
Sak 83/19 - Sluttbehandling områderegulering for bustader i Olav Hålands veg, Kleppe, planid 1870
Sak 84/19 - Klagebehandling - vedtak av områdeplan for kommunehus, kyrkje og aktivitetspark - Kleppe sentrum
Sak 85/19 - Spelemidlar til leike- og aktivitetsområde
Sak 86/19 - Klima- og miljøplan
Sak 87/19 - Løn og godtgjersle - folkevalde 2019 - 2023
Sak 88/19 - Kommunale vigsler - delegering av vigselsmyndighet
Sak 89/19 - Referatsaker til orientering
Sak 90/19 - Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum