Kommunestyremøte 19.02.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering om foreløpig rekneskap v/økonomisjef Stein Kittelsen
Sak 01/18 - Møteprotokoll 11.12.17 og 20.12.17 - Godkjenning
Sak 02/18 - Sluttbehandling detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg - FV 507 Orre - Hå grense
Sak 03/18 - Planid 1820 - Reguleringsplan (detalj) rundkøyring Solavegen - Jærhagen
Sak 04/18 - Planid 1830 - Reguleringsplan (detalj) Kleppevarden vest BK 18
Sak 05/18 - Bosetting av flyktninger 2018
Sak 06/18 - Renovasjon - Innsamling og transport av hushaldningsavfall
Sak 07/18 - Interkommunalt samarbeid - IKT
Sak 08/17 - Endring i gebyr for oppmåling og seksjonering 2018
Sak 09/18 - Sluttmelding - Prosjekt 1409 - Smievegen - Treningsbustad for ungdom
Sak 10/18 - Refinansiering lån i husbanken
Sak 11/18 - Referatsaker til orientering
Sak 12/18 - Intrepellasjon
webløsning fra Serit Itum