Kommunestyremøte 14. februar 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 01/11 - Møteprotokoll 13.12.10 - godkjenning
Sak 02/11 - Undersøking om lokaldemokrati
Sak 03/11 - Reguleringsplan - barnehage - Tjøtta - 18/5
Sak 04/11 - Planprogram - kommuneplan for Kleppe sentrum
Sak 05/11 - Høyring - regionalplan for landbruk i Rogaland
Sak 06/11 - Jærmuseet - konsolideringsavtale, fornying av avtale
Sak 07/11 - Delegasjon - barneverntjenesten etter ny organisering
Sak 08/11 - Styrking av barnevernet - søknad om midlar 2011
Sak 09/11 - Rusførebygging i grunnskulen - meir satsing?
Sak 10/11 - Suppleringsval - meddommarar / lagrettemedlemmer perioden 2008-2012
Sak 11/10 - Referatssaker til orientering
webløsning fra Serit Itum