Kommunestyremøte 12.10.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 73/20 - Møteprotokoll 07.09.2020 - godkjenning
Sak 74/20 - Framtidig legevaktsamarbeid
Sak 75/20 - Vann og avløpsgebyr - ny struktur
Sak 76/20 - Nye planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll
Sak 77/20 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - institusjonshelsetenesta etter samhandlingsreforma - kontrollutvalet sak 26/20
Sak 78/20 - Søknad om løyve til å halda fjernmøte
Sak 79/20 - Stortings- og sametingsval 2021 - fastsetjing av valdag og opningstid
Sak 80/20 - Politiske verv - fritak
Sak 81/20 - Politiske verv - fritak
Sak 82/20 - Suppleringsval - Hovudutval for barn og unge - 2019 - 2023
Sak 83/20 - Suppleringsval - Senior- og brukarråd 2019 - 2023
Sak 84/20 - Suppleringsval - frivilligsentralen
Sak 85/20 - Suppleringsval - frivilligsentralen
Sak 86/20 - Val - Forliksråd - omval
Sak 87/20 - Val - Jæren Industripartner 2019 - 2023 - delvis oppheving av vedtak
Interpellasjon til Klepp kommunestyre sitt møte 12. oktober 2020
webløsning fra Serit Itum