Kommunestyremøte 14.05.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 40/18 - Kommunaltekniske anlegg - Planid 8200 - Ny gang- og sykkelveg langs Lalandsvegen - Tilleggsbevilgning
Innleiing
Orientering om Jæren Produktutvikling
Sak 27/18 - Møteprotokoll 09.04,2018 - Godkjenning
Sak 36/18 - Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltning og sjukefråvær
Sak 28/18 - Barnebustad og avlastningsbustad - Lokalisering
Sak 29/18 - Ny barneskule på Kleppe - Vidare framdrift
Sak 30/18 - Ny barneskule på Kleppe - Intensjonsavtale - Makebyte
Sak 31/18 - Jæren øyeblikkelig hjelp - Vertskommunesamarbeid
Sak 32/18 - PPT fëlles mellom Klepp og Time
Sak 33/18 - Årsrapport - Rekneskap 2017
Sak 34/18 - Rebudsjettering 2018
Sak 35/18 - Avtale for partnerskap for folkehelse i Rogaland
Sak 37/18 - Referatsaker til orientering
Sak 39/18 - Regionformen - Høringsuttalelse til ekspertutvalgets forslag onm nye oppgaver til fylkeskommuner
Sak 41/18 - P-plass og toalett Borestranda
Interpellasjon - Inkluderande skule i Klepp
webløsning fra Serit Itum