Kommunestyremøte 09.02.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 01/15 - Møteprotokoll 15.12.2014 - godkjenning
Sak 02/15 -Planid 3470 - reguleringsplan (detalj) - Kilehaugen vest - 9/58 of 123 m/fl
Sak 03/15 - Godkjenning - utbyggingsavtale - område B27 - Tjøtta
Sak 04/15 - Overføring av skalleoppkreverfunksjonen til skatteetaten
Sak 05/15 - Orienteringssak - oppsummering felles formannskapssamling 26.11.14. - Ekspertutvalgets sluttrapport
Sak 06/15 - Godkjenning - Finnøy kommune - deltakar i Rogaland brann og redning IKS og endring av klagebehandling i selskapet
Sak 07/15 - Reglement - kommunestyret - formannskap - hovudutval - revidering av § 6.
Sak 08/15 - Prosjekt tilbygg Orre barnehage - Kostnadsramme og tilleggsløyving
Sak 09/15 - Referatsaker til orientering
Orienteringar
webløsning fra Serit Itum