Kommunestyremøte 24.03.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 07/14 - Møteprotokoll 17.02.2014 - godkjenning
Sak 08/14 - Krinsgrenseendring - Vasshus - Bore
Sak 09/14 - Ekspropriasjon - gang- og sykkelveg - gnr 27 bnr 31
Sak 10/14 - Planid 8160 - reguleringsplan (detalj) - kryss - fv 44 Jærvegen - fv 253 Øksnevadvegen
Sak 11/14 - Planid 3440 - reguleringsplan - turveg Frøylandsvatnet - 8/20
Sak 12/14 - Planid 8190 - reguleringsplan (detalj) - fritidsbebyggelse - Sele
Sak 13/14 - Statsbudsjett 2014 - styrking kommunale barnevern
Sak 14/13 - Val av revisor - Klepp kommune
Sak 15/14 - Pensjonsording - folkevalde
Sak 16/14 - Retningslinjer - kommunal garanti for lån - idrettsformål - spelemidlar
Sak 17/14 - Politiske verv fritak kontrollutval 2014 - 2015
Sak 18/14 - Prosjekt 3100 - Kleppetunet II ( sirkelen) - sluttrapport
Sak 19/14 - Prosjekt 2194 - modulbygg - flytting - Tu skule - sluttmelding
Sak 20/14 - Prosjekt Kleppheimen - rehabilitering - sluttmelding
Sak 21/14 - Referatsaker til orientering
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum