Kommunestyremøte 08. april 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 13/13 - Møteprotokoll 25.02.2013 - godkjenning
Sak 14/13 - Prosjekt ombygging Fredheim - kostnadsramme og finansiering
Sak 15/13 - Planid 8150 - Reguleringsplan - Øksna bruk
Sak 16/13 - Planid 4270 - Reguleringsplan - (detalj) - Tangarholen - endring felt 1
Sak 17/13 - Planid 3430 - Reguleringsplan (detalj) - rundkjøring - Øksnevadkrossen FV 261 - FV 253
Sak 18/13 - Årsmelding skjenkekontrollar 2012
Sak 19/13 - Interkommunalt arkiv Rogaland IKS - selskapsavtale
Sak 20/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum