Kommunestyremøte 15. nov. 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 56/10 - Møteprotokoll 20.09.10 - godkjenning
Sak 64/10 - Tilstandsrapport - grunnskulen i Klepp kommune 2010
Sak 57/10 - Forlengelse av Nord-Jæren Pakke 1
Sak 58/10 - Godkjenning - utbyggingsavtale - reiselivsanlegg Bore
Sak 59/10 - Godkjenning - utbyggingsavtale - Tangarholen
Sak 60/10 - Skjenkeløyve - Gourmet Consulting
Sak 61/10 - Endring - selskapsavtale - brannvesenet Sør-Rogaland IKS - justering av eigarbrøk
Sak 62/10 - Tertialrapport 2 - 2010
Sak 63/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum