Kommunestyremøte 28. mars 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 12/11 - Møteprotokoll 14.02.11 - godkjenning
Sak 13/11 - Oppsøkjande ungdomsteneste - statusrapport
Sak 14/11 - Politisk organisering 2011-2015
Sak 15/11 - Godtgjersle - folkevalde i Kleppe - frå 01
Sak 16/11 - Folkevalde - elektronisk kommunikasjon - evaluering
Sak 17/11 - Referatsaker til orientering
Interpellasjon - "Energi- og klimaplan for Klepp - hva nå?"
Orientering - Bybandet Sør
webløsning fra Serit Itum