Kommunestyremøte 17.11.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 50/14 - Møteprotokoll 15.09.14 - Godkjenning
Sak 51/14 - Rapport - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS
Sak 52/14 - Klepp Energi AS - Eigarstrategi 2
Sak 53/14 - Planid 1461 - Reguleringsplan (detalj) - Kleppestemmen endring felt 16-19
Sak 54/14 - Sentralidrettsanlegget - Oppgradering
Sak 55/14 - Kommunal garanti - Klepp IL
Sak 56/14 - Kommuneplan 2014-2025
Sak 57/14 -Taktskifte - Helse og velferd i ei ny tid - strategiplan 2015-2026
Sak 58/14 - Eigenbetalingssatsar - abonnementsordning på tjenestene praktisk bistand og dagopphold
Sak 59/14 - Felles ungdomsskule Time og Klepp
Sak 60/14 -Kommunereformen statlige føringer, status og veien videre
Sak 61/14 -Tertialrapport 2-2014
Sak 62/14 - Budsjettendring / Tertialrapport 2-2014 - endring av investeringar
Sak 63/14 - Overordna beredskapsplan - Klepp kommune
Sak 64/14 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum