Kommunestyremøte 17.02.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering - spørreundersøking Jærskulen
Orientering - rekneskap 2019
Sak 1/20 - Møteprotokoll 16.12.2019 og 23.12.2019 - godkjenning
Sak 2/20 - Ny sluttbehandling: Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 252 Lalandsvegen, Nordre del, Klepp stasjon, Planid 4320
Sak 3/20 - Grunninnløysing - 12/8 - Berland
Sak 4/20 - Eigedomsstrategi
Sak 5/20 - Eierskap i interkommunale selskaper - Endringer fra 01.01.2020 som følge av kommunereformen
Sak 6/20 - Forsøksordning med fritidskort
Sak 7/20 - Oppretting av ungdomsråd - Kommunale forskrifter
Sak 8/20 - Val - valstyre 2019 - 2023
Sak 9/20 - Val - kontrollutval - 2019 - 2023
Sak 10/20 - Val - oppnemningsutval 2019 - 2023
Sak 11/20 - Referatsaker til orientering
Sak 12/20 - Interpellasjon - sak om utbygging av Orstadområdet
webløsning fra Serit Itum