Kommunestyremøte 20.08.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 63/19 Møteprotokoll 17.06.2019 - godkjenningt bokmerke
Sak 64/19 Taktskifte - utvikling i 4-årsperioden
Sak 65/19 Taktskifte - strategiplan helse og velferd 2015-2026. Revidert utgåve mai 2019
Sak 66/19 Satsing, utfordringer og prioriteringer i helse og velferd 2020-2023
Sak 67/19 Leva heile livet
Sak 68/19 Sluttbehandling for detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 252 Lalandsv, nordre del, Klepp st
Sak 69/19 Retningslinjer for flagging
sak 70/19 Oppfølging av rapport - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland brann og redning iks
Sak 71/19 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - samarbeid mellom tenester til barn og unge
Sak 72/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - vedlikehald av kommunale bygg
Sak 73/19 Forvaltningsrevisjon - flyktningbarn og ungdomar
Sak 74/19 Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum