Kommunestyremøte 22. juni 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 35/09 - Møteprotokoll 18.05.09 - godkjenning
Sak 36/09 - Utbyggingsavtale - næringsområde N13 - godkjenning
Sak 37/09 - Reguleringsplan - utviding Borsheim barnehage
Sak 38/09 - Reguleringsplan - gang- og sykkelveg krysset RV510 Nordsjøvegen/Borestranda
Sak 39/09 - Tertialrapport I - 2009
Sak 40/09 - Avtale om grunnkjøp - Kleppetunet II
Sak 41/09 - Grunninnløysing - Kleppetunet II - makebyte
Sak 42/09 - Plan - kultur og næring - Stavanger regionen
Sak 43/09 - Vann inn - Hovedplan vatn
Sak 44/09 - Vann ut - Hovedplan avløp
Sak 45/09 - Ny plandel til plan og bygningslova - delegering
Sak 46/09 - Politiske verv - fritak
Sak 47/09 - Suppleringsval - hovudutval for helse og omsorg
Sak 48/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum