Kommunestyremøte 04.02.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 13/19 - Forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedlikehald av kommunale bygg"
Orienteringar
Sak 1/19 Møteprotokoll 17.12.2018 - godkjenning
Sak 2/19 Næringsstrategi mot 2030
Sak 3/19 Tilsynsstrategi byggesak 2019 - Klepp kommune
Sak 4/19 Godkjenning av avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om NAV-tenester
Sak 5/19 Vertskommuneavtale Time og Klepp - Bryne kompetansesenter
Sak 6/19 Flyktningmottak - Klepp kommune - 2018-2019
Sak 7/19 Spesialundervisning i Klepp - organisering
Sak 8/19 Spelemidlar til uteområde
Sak 9/19 Sal av areal
Sak 10/19 Sluttbehandling - planid 6320 - reguleringsplan (detalj) - gang- og sykkelveg langs fv. 252 Lalandsvegen - søre del - Tu
Sak 11/19 Jæren produktutvikling - vidare drift
Sak 12/19 Møte i barn og unges kommunemøte den 06.12.2018
Sak 14/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personalforvaltning og sjukefråvær"
Sak 15/19 Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum