Kommunestyret 11.11.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 50/13 - Møteprotokoll 16.09.2013 - godkjenning
Sak 51/13 - Eigarstrategi for Klepp Energi A/S
Sak 52/13 - Godkjenning - utbyggingsavtale - Kleppevarden vest
Sak 53/13 - Eigarstrategi for Klepp kommune
Sak 54/13 - Tertialrapport II - 2013
Sak 55/13 - Finansreglement - revidering
Sak 56/13 - Krisesenter - ny samarbeidsavtale
Sak 57/13 - Samhandlingsraport - sluttrapport
Sak 58/13 - Interkommunalt arkiv Rogaland IKS - selskapsavtale
Sak 59/13 - Forvaltningsrevisjon - Grunnskulen - oppfølging
Sak 60/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum