Kommunestyremøte 18.06.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering Klepp Energi A/S
Sak 42/18 - Møteprotokoll 14.05.2018 - Godkjenning
Sak 43/18 - Kleppe bedehus - Tilskot til nybygg
Sak 44/18 - Vertskommuneavtale om felles ungdomsskule og idrettshall for Klepp og Time i Vardheia
Sak 45/18 - Vardheia ungdomsskule - Time og Klepp - Godkjenning av romprogram, kostnadsramme - Tilleggsbevilgning budsett 2019
Sak 46/18 - Planid 8200 - Ny gang- og sykkelveg langs FV 252 Lalandsvegen - Tilleggsbevilgning budsjett 2019
Sak 47/18 - Sluttbehandling - 3510 - Reguleringsplan (detalj) - Gang- og sykkelveg - FV Orstad felt B1
Sak 48/18 - Klage - Planid 8170 - Reguleringsplan (detalj) - Gang- og sykkelveg - FV 507 Orre - Hå grense
Sak 49/18 - Trygge lokalsamfunn - Regodkjenning
Sak 50/18 - Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - Fastsetjing av valdag - Valkretsar og opningstid
Sak 51/18 -Tertialrapport 1 - 2018
Sak 52/18 - Politiske val - Fritak
Sak 53/18 - Suppleringsval - Hovudutval for lokal utvikling - Perioden 2015 - 2019
Sak 54/18 - Suppleringsval - Hovudutval for helse og velferd - Perioden 2015 - 2019
Sak 55/18 - Møte i barn- og unges kommunemøte den 03.05.2018
Sak 56/18 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum