Kommunestyremøte 11.12.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 61/17 - Møteprotokoll 13.11.17 - Godkjenning
Sak 62/17 - Kommunehus
Sak 63/17 - Ny idrettshall Kleppe - Tomtealternativ
Sak 64/17 - Aktivitetspark Kleppe - Arbeidsopplegg
Sak 65/17 - Gegyr 2018 - Byggesaker
Sak 66/17 - Avtale mellom Klepp kommune og IVAR IKS om etablering av reservevannforsyning til Time kommune gjennom Klepp kommune
Sak 67/17 - Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
Sak 68/17 - Sluttbehandling detaljregulering - gang og sykkelveg - FV Orre - Hå grense
Sak 69/17 - Opsjon - Forlenging avtale - Kjøp av revisjonstenester
Sak 70/17 - Forvaltningsrevisjon - Dispensasjonssaker - Byggesaker
Sak 71/17 - Ny oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid barn og unge
Sak 72/17 - Barn og unges kommunemøte 02.11.2017
Sak 73/17 -Trussanfunnslova - Høyring
Sak 74/17 - Referatsaker til orientering
Sak 75/17 - Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum