Kommunestyrmøte 16.06.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 32/14 - Møteprotokoll 12.05. 2014 - Godkjenning
Sak 33/14 - Brannvesenet Sør-Rog. IKS - Forslag til ny brannstasjonsstruktur, rev. selskapsavtale og eierstrategi
Sak 34/14 - Ramme for opptak av lån - Endring selskapsavtale - IVAR IKS
Sak 35/14 - Tertialrapport i 2014
Sak 36/14 - Oppseiing av overordna samarbeidsavtale mellom kommunane i Rogaland og Bufetat Vest
Sak 37/14 - Auka låneopptak i 2014 til startlånsordninga
Sak 38/14 - Refertsaker til orientering
Sak 39/14 - Salsløyve - Alkoholhaldig drikk – Coop Extra Øksnevad
webløsning fra Serit Itum