Kommunestyremøte 17.12.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 80/18 - Møteprotokoll 19.11.2018 - godkjenning
Sak 85/18 - Utgreiing om mogleg samanslåing av flyktningetenestene i Klepp og Bryne, samt Bryne kompetansesenter
Sak 81/18 - Barnehagebruksplan 2018-2025
Sak 82/18 - Hovudplan for vatn, avløp og vassmiljø 2019-2028
Sak 83/18 - Gebyr 2019 - byggesaker
Sak 84/18 - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Sak 86/18 - Næringsstrategi mot 2030
Sak 87/18 - Sluttbehandling detaljregulering for Kornvegen 56, Kleppe, planID 1840
Sak 88/18 - Godkjenning - utbyggingsavtale - Industrivegen
Sak 89/18 - Klage - planID 4290 - reguleringsplan (detalj) - Industrivegen 1B-1C - Klepp stasjon
Sak 90/18 - Politiske verv - fritak - valperioden 2015-2019
Sak 91/18 - Suppleringsval - kontrollutval - 2015-2019
Sak 92/18 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum